Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ «ΒΕΡΓΟΣ»
Ενδιαφέροντα σπάνια βιβλία, έγγραφα, χειρόγραφα και χαρακτικά παρουσιάζονται στη δημοπρασία του οίκου ΒΕΡΓΟΥ που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 20 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Athens Plaza. Μεταξύ των άλλων πολύ σπάνια πρώτη έκδοση του ποιήματος Τα Τείχη (Αλεξάνδρεια, π. 1897) του Κωνσταντίνου Καβάφη, η οποία υπολογίζεται ότι τυπώθηκε σε 50 περίπου αντίτυπα, υτόγραφο του ποιήματός του Η δόξα των Πτολεμαίων (Αλεξάνδρεια, π. 1912), καθώς και το αντίτυπο του Καβάφη της ξυλογραφίας Το φιλόξενο Saint-Cloud του Γιάννη Κεφαλληνού (με ιδιόχειρη αφιέρωση του καλλιτέχνη στον ποιητή). Εδώ σας παρουσιάζουμε μερικά από τα βιβλία, έγγραφα, χειρόγραφα και χαρακτικά της δημοπρασίας Επτανησιακού ενδιαφέροντος.
27. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, δύσεια. θήνα, Πυρσός,1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ριθμημένα ντίτυπα, λα μέ τήν πογραφή το συγγραφέα. 4ο, 835 σ. Τό «Λεξιλόγιο τς δύσειας» δεμένο στήν ρχή, ντίτυπο μέ διόχειρη φιέρωση («Στους αγαπημένους συντρόφους / της μοναξιάς μου: Γιάνη καί Ελένη Αγγελάκη / και στον μελούμενο Γυιο — ΧΑΙΡΕΙΝ / Χριστούγενα 1938 Ν. Καζαντζάκης»). Δερμάτινη ράχη (χουν διατηρηθε τά ρχικά ξώφυλλα, συντηρημένα). Τιμή Εκτίμησης: € 1.500-2.000
29. ΚΑΛΒΟΣ, νδρέας, καί Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κάλβου καί Χρηστοπούλου Λυρικά, μετά γαλλικς μεταφράσεως. Odes nouvelles de Kalvos de Zante, suivies d’ un choix de poésies de Chrestopoulo, traduites par l’ auteur des Helléniennes, P[authier] de C[ensay]. Παρίσι, J. Renouard, 1826. 18ο, xij + 251 σ. (λαφρά ξειδωμένο ντίτυπο). Τίτλοι στά λληνικά καί γαλλικά, λληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ντικρυστές σελίδες, κτητορική σημείωση στό πάνω κρόφυλλοΦίλιππος Μῶῤῥος / / Κύριος τς βίβλου ταύτης / τό 1840 τος»). Δέρμα τς ποχς τς κδοσης (μπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα). λιού 1826.41, Legrand & Pernot, 1079. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ. Τιμή Εκτίμησης: € 1.500-2.000
45. ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. παντα τά ερισκόμενα, μετά προλόγου περί το βίου καί τν ργων το ποιητο πό Κωστ Παλαμ (Βιβλιοθήκης Μαρασλ παράρτημα ρ. 11). θήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1901. ξβ’ + 352 σ. (λείπει ψευδότιτλος). Μέ 5 φωτοτυπικές ναπαραγωγές ργων τν Γ. ακωβίδη καί Ν. Γύζη. Δέρμα (μικρές φθορές, χρυσωμένες ο κμές). Τιμή Εκτίμησης: € 80-120
178. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ωάννης, π. 1770-1852, καί νδρέας ΛΟΥΡΙΩΤΗΣ, 1789-1854, διαπραγματευτές το πρώτου λληνικο δανείου. Τέσσερις πιστολές πό τό Λονδίνο πρός τόν ντιπρόεδρο το κτελεστικο Παναγιώτη Μπόταση, δεύτερη καί τρίτη μέ τίς πογραφές καί τν δύο («ω. ρλάνδος» καί «νδρέας Λουριώτης»), πρώτη καί τέταρτη μέ τήν πογραφή το πρώτου («ω. ρλάνδος»). Λονδίνο, 25 ανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου, 27 Μαρτίου, 16 πριλίου & 22 Μαου 1824. 9 συνολικά σελίδες, 250 x 200 mm., δεύτερη πιστολή μέ παραλπτες τούς Γκίκα καί Παν. Μπόταση, τρίτη πιστολή ες διπλον (καί ο δύο μέ τήν νδειξη «ντίγραφον» καί ταχυδρομημένες). (5). «... πό τό πρός τήν Νσον σας γράμμα μας μετά το φίλου Λουριώτου τν 15/27 ανουαρίου πληροφορήθης τό δ φθάσιμόν μας καί τήν ργοπορίαν το μακρυνο ταξειδίου μας καί κινδύνους τς θαλάσσης, καιρόν δέν λαβα μως νά σο γράψω καί ξεχωριστά, καί δού πο τό κολουθ τώρα, διά νά μή παραπονεθς τι καί κατ’ δίαν δέν σο γράφω. πό τό πρός τήν Νσον σας γράμμα μας θέλει πληροφορηθς σα πρός ατήν σήμερον γράφομεν. Βλέπεις λοιπόν τι τό δάνειον γίνεται, καί τήν ρχομένην βδομάδα λπίζω νά σς στείλωμεν καί κμμίαν 300 χιλ. Τάλλαρα μέ Καράβι πίτηδες, καί λλαις κμμία 100 χιλ. Ταλλάρων διά συναλλαγματικν να λλαχθσι ες Κορφούς καί Ζάκυνθον. Μέ λα ατά λπίζω νά προφθασθσι α χρεαι τς Πατρίδος καί νά παντηθ χθρός τήν ρχομένην νοιξιν διά θαλάσσης καί ξηρς, καί νά προσπαθήσητε μέ λα σας τά δυνατά καί μέσα νά λάβητε τήν Πάτρα. ταν τό θνος λάβ τήν Πάτρα, καί ταν Διοίκησις εναι ν ρμονί καί συμφωνί νά εσθε βέβαιοι τι τότε λληνική Διοίκησις μπορε χωρίς κμμίαν δυσκολίαν νά ναγνωρισθ καί πό τήν μερικήν καί πό τήν γγλίαν. [...] εναι περιττόν νά σς καταγράψω γώ περισσότερον καί νά σς προσθέσω ποίαν δυσαρέσκειαν καί ντύπωσιν καμεν ες τάς κοάς λων τν δ καλν Πατριωτν το Κολοκοτρώνη διχόνοια καί ντίφασις μετά τς Βουλς. [...] δ λοι γαπον τήν λλάδα καί τούς λληνας, καί λοι λέγουν καί γράφουν πέρ τς λλάδος...» (25 αν. / 6 Φεβρ. 1824). Τιμή Εκτίμησης: € 2.000-3.000
203. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος, 1910-1975, ποιητής καί πεζογράφος. Ατόγραφο νός τετράστιχου το «Fresco» («Μέ τό καράβι το Θησέα σ’ φήσαμε στή Νάξο...») καί νός λλου τετράστιχου («Πέρδικα ζευγάρωσες μέ τόν νεμοβάτη...»). 1 σελίδα, 289 x 217 mm. πογεγραμμένο: «Καββαδίας» καί μέ ατόγραφη σημείωση: «Γιά τόν Jason / para siempre». Τό δεύτερο τετράστιχο φαίνεται νά εναι δημοσίευτο. Τιμή Εκτίμησης: € 400-600
225. DE BOSSET, Charles Philippe. Parga and the Ionian Islands, comprehending a refutation of the mis-statements of the Quarterly Review and of Lieut.-Gen. Sir Thomas Maitland on the subject, with a report of the trial between that officer and the author. Λονδίνο, John Warren, 1821. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xxii + 130 + (130-a, 130-b, 130-c, 130-d) + (131-530) σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ξείδωση κυρίως στήν ρχή καί τό τέλος). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (ναδιπλούμενος χάρτης) καί χαλκόγραφος πίνακας μέ 3 χάρτες. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Legrand & Pernot, 1001, Droulia 90. Τιμή Εκτίμησης: € 400-600
309. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Ο εγενες Προβλεπταί ταύτης τς κοινς Τυπογραφίας κάμνουσι γνωστόν, τι τό Φόλλιον πονομαζόμενον μέχρι τς σήμερον ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ, θέλει προβαίνει ες τό ξς πό τό νομα το ΦΟΛΛΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, τρες, τέσσαρας φοράς τόν Μνα, καί συχνότερον κόμι, άν περίστασις θελε τό καλέσ... [τελειώνει:] ξ φφικίου τν προβλεπτν τς ν Ζακύνθ Τυπογραφίας. 1812. Μαου 28. Ν. Ε. Σολομών Ρόσης Προβλεπτής. Παλος Μαρκάτης Προβλεπτής. [κάτω:] κ τς Κοινς Τυπογραφίας τς Ζακύνθου.
Μονόφυλλο, 264 x 185 mm., μαζί τό ντίστοιχο μονόφυλλο μέ τό κείμενο στά ταλικά. (2) Τιμή Εκτίμησης: € 200-300.
310. PROCLAMA. L’ ILLUSTRISSIMO SIGNORE FRANCESCO CONTE RIVAROLA Tenente Colonnello Proprietario di un Reggimento, [...], Capo di Governo e Comandante le Truppe di SUA MAESTA BRITANNICA nella Isola di Zante, e Comandante pure nelle Isole di CEFALONIA e di ITACA in chiò che riguarda gli affari della Peste, e gli oggetti della Pubblica Salute ecc. ecc. AGLI ABITANTI DI CEFALONIA€... [τελειώνει:] Il presente tradotto anche in Idioma Greco, sarà pubblicato nelle Città e Villaggi delle Isole di Cafalonia, di Zante, e di Itaca, onde cada a comune intelligenza. Dato ... 181., (Sottoscritto) F. RIVAROLA. Μονόφυλλο, 467 x 280 mm., ξυλόγραφο μβλημα, τόπος καί χρόνος συμπληρωμένα μέ τό χέρι («Pillaro in Cefalonia 30 Settembre (181)6»). Κηρύσσει τή λήξη καραντίνας στήν περιοχή ρίσου Κεφαλληνίας. Πρβ. Παπαδόπουλος (ονική) 1295 & 1296. Τιμή Εκτίμησης: € 150-200
311. ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ κατά τήν 3/15 Φεβρουαρίου 1859. ν μέσ τς ταραχς τις γείρεται πανταχόθεν• ν μέσ το θυελλώδους θορύβου στις σωρεύεται πί τν κεφαλν μας•... [τελειώνει:] πτάνησος, λληνική φυλή, Ερώπη πασα χει φ’ μν προσηλωμένα τα καί βλέμματα – προσμένει νά κούσ τί θέλουσι προφέρει τά χείλη μας... Μή παρατείνετε τοιαύτην κατάστασιν πραγμάτων... νοίξατε τό στόμα καί δογματικς κραυγάσατε, Βουλή περιβληθεσα χαρακτρα θνικς Συνελεύσεως, φείλει νά διατηρήσ μίαντον καί καθαράν τήν σημαίαν ατς. Τυπογραφεον «ρμς», ντωνίου Τερζάκη. Μονόφυλλο, 440 x 288 mm. Κείμενο σέ 3 στλες. Τιμή Εκτίμησης: € 200-300
312. Atti emanati dal Secondo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 durante la sua prima [– seconda – terza ed ultima] Sessione tenuta nell’ anno 1823 [– 1825 – 1827]. Κέρκυρα, Stamperia del Governo, 1823-1827. 3 τόμοι δεμένοι σναν, 4ο, 40, VI + 149, VI + 168 σ. (ξείδωση). ταλικό καί λληνικό κείμενο σέ 2 στλες, ξυλόγραφο μβλημα στούς τίτλους. Δερμάτινη ράχη τς ποχς τς κδοσης (φθορές). Legrand & Pernot, 1056 (Seconda Sessione). [μαζί, δεμένο μοιόμορφα:] Atti emanati dal Terzo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 durante la sua prima [– seconda – terza] Sessione tenuta nell’ anno 1828 [– 1830 – 1831]. Κέρκυρα, Stamperia del Governo, 1828-1831. 3 τόμοι δεμένοι σ’ ναν, 4ο, 62, 78, 86 σ. (λεκές στά περιθώρια μερικν φύλλων, ξείδωση). ταλικό καί λληνικό κείμενο σέ 2 στλες, ξυλόγραφο μβλημα στούς τίτλους. Δερμάτινη ράχη τς ποχς τς κδοσης (μικρές φθορές). (2) Τιμή Εκτίμησης: € 500-700
314. GENTILINI, Paolo. Dissertazioni intorno alla giurisprudenza criminale del Dottore Paolo Gentilini, socio di varie accademie, fu giudice nel Tribunal d’ Appello dell’ Isola di Cefalonia, membro dell’ Assemblea Legislativa degli Stati Uniti dell’ Jonio. Κέρκυρα, Stamperia del Governo, 1819. 4ο, 96 σ. (τρύπες στήν πάνω ξωτερική γωνία 3 φύλλων: σ. 37-42, λεκές πό νερό). ρχικά ξώφυλλα (λερωμένα, φθορές). Τιμή Εκτίμησης: € 200-300
315. MARTELLI, Alessandro Παξός καί ντίπαξος ν τ ονί Πελάγει, γεωφυσική μελέτη, εκ το ταλικο πό ναστασίου Π. Μιτσιάλη. θήνα, τυπογραφείο της Εστίας, 1907. 97 σ. Εικόνες ντός κειμένου, πίνακας και αναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφος χάρτης στο τέλος. Πανί (χει διατηρηθεί τό πάνω εξώφυλλο). [δεμένο μαζί:] Ιόνιος Ανθολογία, τος Δ΄, ρ. 36, Μάρτιος 1930: Τεύχος αφιερωμένο στον ποιητή Γεράσιμο Μαρκορ. Αθήνα, Γ. Η. Καλέργης. 119 σ. (λυμένο τό δεύτερο φύλλο). Μέ 3 εικόνες εκτός κειμένου. έχει διατηρηθεί τό πάνω εξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] DÖRPFELD, Wilhelm. Λευκάς, δύο διατριβαί περί της Ομηρικής Ιθάκης, Εκ το γερμανικο πό ναστ. Π. Μιτσιάλη. Αθήνα, τυπογραφείο της Εστίας, 1924. 52 σ. Με 2 χάρτες και να τοπογραφικό στο τέλος. Έχει διατηρηθεί το πάνω εξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] ΖΕΡΜΠΑΣ, Διον. εκ της δράσεως των Μπαρμπαρόσσα καί Τοργκούτ εις τας Ιονίους Νήσους (τμήμα το τεύχους 121 της Ναυτικής Επιθεωρήσεως, Ιαν.-Φεβρ. 1933). (21-58) σ. Με 2 πίνακες. έχει διατηρηθεί τό πάνω εξώφυλλο το τεύχους. [δεμένο μαζί:] ΒΛΑΝΤΗΣ, Σπυρ. Α. στορικαί διαλέξεις. Ο Γάλλοι ν Λευκάδι (1797-1798) (απόσπασμα εκ της πετηρίδος το Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασο). θήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1914. 45 σ. χει διατηρηθεί τό πάνω εξώφυλλο. [δεμένο μαζί, το ιδίου:] στορικαί διαλέξεις. νήσος Λευκάς και α πόλεις ατς ανά τούς αιώνας (Νήρικος, Λευκάς, γία Μαύρα, μαξική) (απόσπασμα εκ τς πετηρίδος το Φιλ. Συλλόγου Παρνασσο). θήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1915. 45 σ. χει διατηρηθεί τό πάνω ξώφυλλο. [δεμένο μαζί] ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ, Θ. Θ. Περί τς δημοσιονομικής καταστάσεως τν Παξών πί Ενετοκρατίας και μέχρι το 1803 (τμμα το τεύχους 1-2 το 6ου τόμου τν Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 1928). (59-76) σ. χει διατηρηθεί το πάνω εξώφυλλο το τεύχους. Τιμή Εκτίμησης: € 120-160
319. ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ, Παλος Επτάνησος πό την ξενοκρατίαν καί τελευταίος πρόεδρος της Ιονίου Πολιτείας Κομ. Δημ. Καροσος, στορική μελέτη. Κεφαλληνία, τυπογραφείο χώ, 1878. 8ο, ις΄ + 107 σ. Κατάλογος συνδρομητν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Legrand & Pernot, 3103, λιού & Πολέμη, 1878.232. Τιμή Εκτίμησης: € 80-120
320. ΖΕΡΒΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ, Ηλίας πιστολιμααι διατριβαί, φυλλάδιον Α΄. Κεφαλληνία, τυπογραφείο Κεφαλληνία, 1877. 8ο, δ΄ + ς΄ + 32 σ. (σχίσιμο σ’ να φύλλο, επιδιορθωμένο μέ σελοτέιπ, με λάθος τρόπο δεμένα τα φύλλα το τεύχους 2). Πανί (χουν διατηρηθεί τα ορχικά εξώφυλλα). λιού & Πολέμη, 1877.202. [δεμένο μαζί, το δίου:] ανήρ και γυνή, μελέτη θικοφιλοσοφική. Κεφαλληνία, τυπογραφείο Λέων, 1888. 8ο, 36 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεα τς κδοσης από το εξώφυλλο). χει διατηρηθεί τό πάνω εξώφυλλο (επιδιορθώσεις). λιού & Πολέμη, 1888.694. [δεμένο μαζί, το ιδίου:] Πρός τούς ναγνώστας. χ.τ. καί χ. [Κεφαλληνία 1886]. 8ο, 16 σ. (λείπει το δεύτερο μέρος, βλ. πιο κάτω). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου ( τίτλος στην αρχή το κειμένου). λιού & Πολέμη, 1886.644. [δεμένο μαζί:] ΑΒΛΙΧΟΣ, Γεώργιος Γ. λίας Ζερβός ακωβτος. Κεφαλληνία, τυπογραφεο Λέοντος Ν. Π. Κουρβι σιάνου, χ.χ. [1894]. 8ο, 4 σ. λιού & Πολέμη, 1894. 399. [δεμένο μαζί:] Πο ανήκει δάφνη. Αθήνα, Ι. Βάρτσος, χ.χ. [δεκαετία 1920]. [4] φ. (σως μέ λάθος τρόπο διπλωμένο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου, το κείμενο σε πλαίσιο πού σχηματίζει μαίανδρος. Αναδημοσιεύει τέσσερα παλιότερα ποιήματα για τον Η. Ζερβό ακωβάτο. [δεμένο μαζί:] ΖΕΡΒΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ, Ηλίας. Χειρόγραφο αντίγραφο της μελέτης του «Ειρηνική του πολιτεύματος ντικατάστασις». 66 σ. Πρόκειται για τό Β΄ μέρος του Προς τούς ναγνώστας (βλ. πιο πάνω). [δεμένο μαζί, το ιδίου:] Λόγος επικήδειος κφωνηθείς επί τον νεκρόν το ωσήφ Μομφερράτου ν τ να της Θεοτόκου τν Σισίων κατά την 8 πριλίου 1888. Κεφαλληνία, τυπογραφείο τς Προόδου, 1888. 8ο, 29 σ. (τα 2 πρώτα φύλλα με φθορές, επικολλημένα σε μεταγενέστερο χαρτί). λιού & Πολέμη, 1888.613. [δεμένο μαζί:] ΒΛΑΝΤΗΣ, Σπυρ. Α. Εθνική δράσις το Ιωάννου Ζαμπελίου και βιογραφία θανασίου Ψαλλίδα (απόσπασμα κ το Δελτίου τς Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος). Αθήνα, Αδελφοί Κ. Κυριακοπούλου, 1924. 22 + (13-24) σ. χει διατηρηθεί το πάνω εξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] ΠΑΝΑΣ, Παναγιώτης. Βιογραφία Ιωσήφ Μομφερράτου. θήνα, δελφοί Περρ, 1888. 8ο, 62 σ. Προμετωπίδα (πορτρέτο το Μομφερράτου). χει διατηρηθεί τό πάνω εξώφυλλο. λιού & Πολέμη, 1888.134. [δεμένο μαζί:] ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ, Παλος. Βιογραφία Γερασίμου Λειβαδ. Κεφαλληνία, τυπογραφείο χώ, 1877. 8ο, 57 σ. χει διατηρηθεί το πάνω εξώφυλλο. λιού & Πολέμη, 1877.73. Τιμή Εκτίμησης: € 200-300
321 ΖΩΗΣ, Λεωνίδας Χ. άγιος Διονύσιος εκ Ζακύνθου (μελέτη στοριο-βιογραφική), κδοσις Β΄. Αθήνα, Γ. Ι. Βασιλείου, 1925. 93 σ. Πανί (χει διατηρηθεί το πάνω εξώφυλλο). [δεμένο μαζί:] ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ, Φίλιππος Μ. Ο ν πτανήσ νοριακοί ναοί μετά τόν περί νοριακν ναν νόμον ΓΦИΣΤ΄, μετά παραρτήματος περιέχοντος τόν κκλησιαστικόν κανονισμόν το 1811 (κδίδοται δαπάν το Πετριδείου Κληροδοτήματος). Κέρκυρα, Σ. Α. Λάντζας, 1921. 37 σ. χει διατηρηθε τό πάνω εξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] ΛΥΧΝΟΣ, Νίκος Δ. Γεωργική πισκόπησις τν νήσων «Παξο καί ντιπάξου» το νομο Κερκύρας. Κέρκυρα, Σ. Α. Λάντζας, 1926. 53 σ. χει διατηρηθεί τό πάνω ξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] ΒΡΑΪΛΑΣ ΒΑΡΘΗΣ, Ν. εν τει 1716 νδοξος πολιορκία της Κερκύρας, κ τς ταλικς, μετά ιστορικής εισαγωγής, περιγραφής της τοποθεσίας και οχυρώσεως της πόλεως [...]. Κέρκυρα, Α. Λάντζας, 1908. VIII + 143 σ. Μ’ να αναδιπλούμενο τοπογραφικό στο τέλος. χει διατηρηθεί το πάνω εξώφυλλο. Τιμή Εκτίμησης: € 100-150
323. ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ, Α. Μ. Περί της εν πτανήσω αφομοιώσεως προς τούς νόμους το Ελληνικό Βασιλείου και περί τν πηγών το ιονίου δικαίου. Κέρκυρα, τυπογραφείο Κορας Ι. Ναχαμούλη, 1879. 8ο, 40 σ. (μικρές τρύπες από ντομο). Μεταγενέστερα χαρτόνια (χουν διατηρηθεί τα ορχικά ξώφυλλα). Legrand & Pernot, 3179, λιού & Πολέμη, 1879.730. Τιμή Εκτίμησης: € 40-60
324. ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ, Π. Β. Αιτιολογική κθεσις επί τς προτάσεως νόμου περί κανονισμο το ν Κερκύρ γροτικο συστήματος. χ.τ και χ. [π. 1865]. 8ο, 74 σ. (οξείδωση). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου ( τίτλος στην αρχή το κειμένου). πόδετο. [μαζί:] Νομοσχέδιον περί απαλλαγής τν ν Κερκύρ ακινήτων από τν επιβαρυνόντων ατά βαρών. χ.τ και χ. [π. 1868]. 8ο, 16 σ. κδοση σέ γαλάζιο χαρτί, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου ( τίτλος στην αρχή το κειμένου). Χωρίς εξώφυλλα. Πρβ. λιού & Πολέμη (προσθήκη πό κδοση). [μαζί:] Πρός τήν όνιον Βουλήν. Δεν σκοπεύω κατά το παρόν, Κύριοι, νά σς περιγράψω τάς λυπηράς καί λεθρίους συνεπείας, όσας κακή δικονομία πέφερεν ες την πατρίδα μας... [τελειώνει (σ. 14):] ... και στε βέβαιοι ότι θέλετε παρέξει κδουλεύσεις εις τε τούς ανθρώπους και τον Θεόν. Α. ΔΑΝΔΟΛΟΣ. χ.τ καί χ. 8ο, 14 σ. (ελαφρά λερωμένο το πρώτο και το τελευταο φύλλο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου ( τίτλος στην αρχή του κειμένου). Χωρίς εξώφυλλα. Πρβ. Ηλιού & Πολέμη (ΑΧΡ.). (3).  Τιμή Εκτίμησης: € 120-160
325. ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος. Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856. 8ο, ριη΄ + 217 + 22 σ. (Οξείδωση). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Legrand & Pernot, 1873, Γκίνης & Μέξας, 7032. Τιμή Εκτίμησης: € 150-200
326. ΜΕΤΑΞΑΣ, Επαμ. Κ. Ιστορία της οικογενείας Μεταξά, από του 1081 μέχρι του 1864 ετους. Αθήνα, Α. Παπαγεωργίου, 1893. 8ο, 276 σ. Δερμάτινη ράχη. Legrand & Pernot, 3788. Ηλιού & Πολέμη, 1893.429. Τιμή Εκτίμησης: € 150-200
327. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Κερκύρα, 4 Αυγούστου 1847. εν τη Βουλή — απόφασις. [Κέρκυρα 1847]. 3 μέρη σ’ ένα τόμο, 8ο, 19 + 19 + 19 σ. ο κανονισμός των Σωφρονιστηρίων της Κέρκυρας στά ελληνικά, αγγλικά καί ιταλικά. Χωρίς γενικό η επιμέρους τίτλους (ο τίτλος κάθε μέρους στήν αρχή του κειμένου). Χωρίς εξώφυλλα (άκοπο καί αξάκριστο αντίτυπο). Legrand & Pernot, 1518, Γκίνης & Μέξας, 4549. Τιμή Εκτίμησης: € 100-150
328. Υπουργείον Εξωτερικών. Εγγραφα Επίσημα αφορώντα τάς επί του Επτανησιακού ζητήματος διαπραγματεύσεις. Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1864. 8ο, 241 σ. αρχικά εξώφυλλα (φθορές, λυμένη η ράχη, άκοπο καί αξάκριστο αντίτυπο). Legrand & Pernot, 2466, Ηλιού & Πολέμη, 1864.552. Τιμή Εκτίμησης: € 80-120
329. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά τήν πρώτην σύνοδον της δεκάτης τρίτης βουλευτικής περιόδου κατά τό έτος 1863. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1863.
8ο, 128 σ. (λείπει το τελευταίο φύλλο των παροραμάτων καί ο στοιχειοθετημένος πίνακας). Πάνινη ράχη της εποχής της έκδοσης. Legrand & Pernot, 2386, Γκίνης & Μέξας, 9871. Τιμή Εκτίμησης: € 30-40
384. HOLLAND, Henry. Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c., during the years 1812 and 1813. Λονδίνο, Longman, 1815. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, x + 551 σ. (Η προμετωπίδα καί ο τίτλος λερωμένα καί μέ μικρές φθορές, επικολλημένα σέ νεότερο χαρτί, οξειδωμένο αντίτυπο). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (χάρτης) καί 12 χαλκογραφίες σέ σχέδια του συγγραφέα. Νεότερη πάνινη ράχη. Blackmer 825, Atabey 589, Legrand & Pernot, 880, Weber, I, 37, Contominas 333. Τιμή Εκτίμησης: € 600-800
438. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Μαραμπού. Αθήνα, Μίμνερμος, 1987. 4ο, [24] σ. Εκδοση περιορισμένη σέ 130 αριθμημένα αντίτυπα, μέ 4 χαλκογραφίες εκτός κειμένου του Βασ. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ (2 οξυγραφίες καί 2 ακουατίντες), όλα τά αντίτυπα υπογεγραμμένα από τόν καλλιτέχνη, τό ίδιο καί οι χαλκογραφίες, αντίτυπο μέ ιδιόχειρη αφιέρωση καί ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ, σέ αρραφα δίφυλλα (οπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα, εικονογραφημένο πάνινο portfolio. Τιμή Εκτίμησης: € 300-400
457. PETERS, Otto Seraphim, 1858-1908. Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα. Υδατογραφία σέ χαρτί, 390 x 498 mm. Υπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω αριστερά: «Paleokastrizza Corfu / 6-VII 06 / Otto S. Peters». Τιμή Εκτίμησης: € 300-400
481. [ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ, Βικ.] Κερκυραία. Κέρκυρα, Λιθ. Αδελ. Γ. Ασπιώτη, [δεκαετία 1900]. Χρωμολιθογραφία, 630 x 430 mm. Σέ πασπαρτού. Τιμή Εκτίμησης: € 250-350
Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα θα είναι στη διάθεσή σας προς εξέταση από 4 έως 19 Μαρτίου στα γραφεία μας, Μαυρομιχάλη 20, 2ος όροφος, καθημερινά 10.00 π.μ.-16.00 μ.μ. (το Σάββατο 10.00 π.μ.-15.00 μ.μ.).
Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο εδώ:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ «ΒΕΡΓΟΣ»
Ξενοδοχείο Athens Plaza, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ώρα: 6:00 μ.μ.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου