Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗΝ (1901)(Ανταποκριτού μας εξ Ιθάκης)
Χωρική τις γυνή, η Βασιλική Μαρούδα, καλλιεργούσα τον επί του λόφου του Ερμού (Σταυρού) αμπελώνα αυτής, ανεύρεν αγαλμάτιον χαλκούν 15 εκατοστών του μέτρου μήκους παριστών γυναίκα ή θεάν, πιθανόν αυτήν την Πηνελόπην ή τινά των λατρευομένων υπ’ αυτής θεαινών, την Αθηνάν ή Αφροδίτην εις τας οποίας προσηύχετο αναμένουσα τον Οδυσσέαν, αρίστης τέχνης, με γραμμάς ευδιακρίτους, σώον μόνον έχον κεκομμένους τους βραχίονας, ως μας παρέστησαν αυτό, διότι δεν είδομεν τούτο. Το αριστούργημα τούτο, το περικλείον ίσως αυτήν την τιμήν, αυτήν την βάσιν της ιστορίας της Ιθάκης, ηγόρασε δι’ ευτελούς τιμής περιηγητής τις Άγγλος, όστις περιηγείτο μετά της συζύγου αυτού την Ιθάκην, έχων ως ξεναγόν τον έμπορον Ναπολέοντα Βαλσαμάκην, και έλεγεν ότι ήτο ανταποκριτής αγγλικών εφημερίδων και ήδη ευρίσκεται εν Αθήναις. Η εκ της Ιθάκης και της Ελλάδος αμπεπόλησις του αριστουργήματος τούτου είνε μέγαν δια την ιστορίαν της Ιθάκης δυστύχημα και ευθύνονται αι αρχαί, ιδίως αι αστυνομικαί, αίτινες αφίνουσι τους ξένους άνευ επιτηρήσεως αστυνομικών οργάνων, όπως μη δύνανται ν’ αγοράζωσι τα τιμαλφή κειμήλια της πατρίδος μας και δι’ αυτών πλουτίζωσι τας ιδιωτικάς συλλογάς των και τα μουσεία της Ευρώπης. Το ανευρεθέν αγαλμάτιον τούτο ευρέθη όπου εικάζεται ότι εκείτο το ανάκτορον του Οδυσσέως και αυτόθι ανεύρεν ο πρώτος διοικητής Άγγλος άλλοτε Γουϊτέρας πλείστας αξίας λόγου αρχαιότητας, ιδίως χρυσών οικιακών σκευών και κλάδον μυρσίνης χρυσούν, ως και όρνιθα μετά των νεοσσών της χρυσών επί χρυσού κανίστρου. Άλλ’ ουδεμία έκτοτε εγένετο συστηματική ανασκαφή και το χώμα καλύπτει το μυστήριον δι’ ου θα λυθή το ζήτημα που ήτο η Ιθάκη. Σχετικώς δε προς τούτο έγραψα προς τον φίλον μου Γουλ. Δαίρπφελδ επιστολήν την οποίαν παρακαλώ και ενταύθα να δημοσιεύσητε διότι σχετίζεται προς τας ενεργηθείσας ανασκαφάς υπ’ αυτού εν Ιθάκη.

Φίλτατε κύριε Δαίρπφελδ

Ασμένως έλαβον τας αποσταλείσας μοι φωτογραφίας και σας ευχαριστώ πολύ δια την ενόχλησιν και την μέριμναν, την οποία ελάβατε δι’ εμέ.

Με την αναχώρησίν σας πέρυσιν εξ Ιθάκης, λόγω ασθενείας, μας υποσχέθητε ότι θα επιστρέψητε κατά Σεπτέμβριον να συνεχίσητε τας δοκιμάς, όπως ανεύρητε τον τόπον, όπου θα διενεργήσητε τας ανασκαφάς σας προς ανεύρεσιν του ανακτόρου του Οδυσσέως, δεν είνε η Ιθάκη των αιώνων η γνωστή, η παρ’ όλου του πεπαιδευμένου κόσμου, αρχαίου και νέου, παραδεχθείσα, αλλ’ η Λευκάς, η πατρίς του μέγητος είδομεν δε εις τας εφημερίδας, ότι η νέα σας ομιλία ακραδάντως θα παρουσιάση παρίσματα [sic] της εν Λευκάδι του ανακτόρου του Οδυσσέως.

Ημείς κατ’ αρχήν είμεθα εναντίοι εις την γνώμην υμών ταύτην, και τότε μόνον θ’ αποκαλυφθώμεν, θα σεβασθώμεν, θα προσκυνήσωμεν την ιδέαν ημών, όταν το πτύον και η σκαπάνη σας φέρη εις φως το νομιζόμενον υπό Λευκαδίας γης τεθαμμένον του Οδυσσέως ανάκτορον, αλλ’ έχομεν ακράδαντον την πεποίθησιν, ότι αι βλέψεις και αι σκέψεις υμών, όσον αφορά το ζήτημα τούτον, είνε φρούδαι, και ότι είνε αδύνατον να ευρεθή τι, εκεί όπου δεν υπάρχει, και όπου οι σοφοί των αιώνων δεν το παρεδέχθησαν, αυτά δε τα πράγματα δεν μας πείθουν, αλλ’ η ελπίς είνε γλυκυτέρα της επιτυχίας, και υμείς σήμερον βαυκαλιζόμενοι εκ της ιδέας ταύτης, πρέπει να προβήτε, και εν τη αποτυχία σας να στρέψητε τα βλέμματά σας και τας προσπαθείας σας προς την […..] και δεδοξασμένην Ιθάκην, το αληθινό του Ομήρου νησάκι, και εδώ να ενργήσητε συστηματικάς ανασκαφάς, με ποσόν χρημάτων ουχί μικρόν, αφού το έδαφος έχει λάβει δια μέσου των αιώνων πλείστας μεταμορφώσεις και κατολισθήσεις εκ σεισμικών δονήσεων και είνε αδύνατον η επιτροχάδην και μονοήμερος εργασία να φέρη εις φως πράγματα τεθαμμένα ικανά μέτρα υπό της γης.

Η ιδέα ότι ημείς κατασκευάστε προμαχώνας και ετοποθετήσατε τα πυροβόλα τας εναντίον της πατρίδος μου και ηρχίσατε να πυροβολήτε κατ’ αυτής μολονότι αι σφαίραι των κανονίων σας αδύνατον να θραύσωσι και διαπεράσωσι τον θώρακα αυτής, και θα χάσητε τας βολάς σας, εν τούτοις με κάμνει να πικρανθώ, χωρίς να μεμψιμοιρήσω εναντίον της δεδοκιμασμένης επιστημονική σας ικανότητος, η οποία υπόσχεται να συμπληρώση πολλά κενά κεφάλαια της ιστορίας του Ομηρικού Άστεως και των συν αυτώ σχετικών εν Ιθάκη.

Σας ασπάζομαι ο φίλος σας ιατρός
Π. Δ. Ραυτόπουλος
Ιατρός

Εφημερίδα, Το Άστυ, αρ. φύλ. 3693, 20.02.1901

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου