Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ «ΣΗΜΑΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑΤα διαφημιστικά «σήματα» των επιχειρήσεων, η «ταυτότητα» δηλαδή των επιχειρήσεων παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον εικαστικό θέμα και υπαρχουν συλλέκτες που τα μαζεύουν μετά μανίας. Σας μεταφέρω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Πως πρέπει να πωλήτε και να διαφημίζετε» που κυκλοφόρησε το 1927στο Πειραιά. «Η εξωτερική παράστασις της επιστολής είνε το πρώτον σημείον το οποίον πρέπει να υποκινήση την προσπάθειαν του συναλλασσομένου. 
Η επικεφαλίς εις την οποίαν είνε διατεταγμένη η εμπορική επωνυμία και το είδος της εργασίας, πρέπει να είνε καλλιτεχνική. Μία επιστολή με τοιαύτην προμετωπίδα, προξενεί αρίστην ιδέα δια την επιχείρησίν της. Και ο πλέον δύσπιστος αναγνώστης της είνε δύσκολον να μην επηρεασθή ευμενώς από την τοιαύτην ωραίαν εμφάνισίν της. Κατά μίαν μεγάλην πιθανότητα η έκβασις της πρώτης γνωριμία σας με τον οίκον προς τον οποίον απευθύνετε την επιστολήν σας, θα εξαρτηθή εκ της εξωτερικής αυτής εμφανίσεως. Είνε άλλως τε φυσικόν, εφόσον δεν σας γνωρίζει εξ άλλης πηγής, να μορφώση την γνώμην του, τουλάχιστον δια την συναλλακτικήν σας αγωγήν, από ένα τοιούτον πειστήριον. Μόνον κακή συμπεριφορά σας κατά την διαδρομήν των σχέσεών σας, δύναται να διαψεύση την σχηματισθείσαν καλήν εντύπωσιν.
Σήμερον οπότε σχεδόν κατηργήθη το χειρόγραφον, το οποίον αντεκατέστησεν η γραφομηχανή, δεν είνε καθόλου δύσκολον να παρουσιάσητε μίαν ευπρεπισμένην επιστολήν».

Τ.Κ


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ «ΣΗΜΑΤΑ»
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΙΘΑΚΗΣ κ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΤΣΙΛΙΑΝΗ
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τη Συλλογή του Τηλέμαχου Καραβία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου