Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

ΘΙΑΚΟΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟ 1890- Προχθές κατέπλευσεν εν τω λιμένι ο στόλος των τεσσάρων ποταμών ή η μαύρη μοίρα όπως αλλέως λέγεται. Είναι η πρώτη φορά, κατά την οποιάν η κυβέρνησις μας επιδεικνύει ενταύθα τα μαύρα ταύτα σκαφίδια. Κακόν σημείον δια την πολιτικήν της.
- Αφίχθη εκ Νεαπόλεως ο κ. Ρικάρδος Λιβαθινόπουλος άριστα κατηρτισμένος επιστήμων ες την ιατρικήν. Εις τον νεαρόν ασκληπιάδην ευχόμεθα προαγωγήν και εις το πρακόν στάδιόν του.
- Μετετέθη ο διευθυντής του καπνοκοπτηρίου κ. Ψωμάκης. Πιστεύομεν οτι οι ενεργήσαντες την μετάθεσίν του θα εργασθώσιν υπέρ της ανακλήσεως, διότι είναι καλός υπάλληλος κατά του οποίου δεν ηγέρθη παράπονον.
- Αφίχθη από το Αιξ ο κ. Θάνος Τ. Μπασιάς ίνα διαμείνη ενταύθα επί τινα καιρόν. Πάντες οι φίλοι του είδον αυτόν ευχαρίστως μετά διετή απουσίαν.
- Απεβίωσεν εν Ιθάκη την παρελθούσαν Τρίτην η κ. Πραξιθέα Δενδρινού, το γένος Μαράτου. Την αποθανούσαν αρίστην μητέρα και σύζυγον έκλαυσαν πάντες, διότι εκοσμείτο από χριστιανικάς αρετάς, αίτινες ώθουν αυτήν να βοηθή τον πτωχόν γείτονα. Η αποθανούσα, πάσχουσα εκ καρδιακού νοσήματος, είχε πλησίον της τελευταίως την θυγατέρα της κ. Ουρανίαν Σταΐκου και την κ. Καλλιόπην Τσιμπουράκη, αίτινες μετά των υιών της παρείχον πάσαν περιποίησιν. Προς πάντας τούτους και τους αδελφούς της αποθανούσης εκφράζομεν την λύπην μας επί τω προόρω θανάτω και τη στερήσει προσφιλούς υπάρξεως.
- Ένας Κύριος εις Αγίαν Θέκλην ηθέλησε να κυκλοφορήση έγγραφον δια να μαζεύση υπογραφάς προς τον σκοπόν τάχα να το στείλη εις βουλευτάς όπως φροντίσωσι δια την κατασκευήν δρομου. Το αληθές είναι οτι με το έγγραφον εκείνο εζητείτο να δηλώσουν μερικοί οτι συμπαθούσι προς τους κυβερνητικούς βουλευτάς αλλά δεν υπέγραψαν παρά μόνον ΕΝΝΕΑ. Ο κύριος έκαμνε καλά ν' αποφεύγη τοιαύτας προσπαθείας, διότι οι κάτοικοι της αγίας Θέκλης είνα όλοι άνθρωποι ανεξάρτητοι, οι οποίοι έχουν το φρόνημά τους ζωηρόν και ανεπτυγμένον και δια τούτο δεν παρασύρονται ούτε από τον Κύριον, ούτε από κανέναν άλλον. Εάν ο κύριος έχη τας συμπαθείας του προς τους κυβερνητικούς βουλευτάς και θέλη να πωλήση υπηρεσίαν, έπρεπε προτήτερα να φροντίση να κάμουν ότι ήτο χρήσιμον και τότε οι κάτοικοι της αγίας Θέκλης αφ' εαυτών θα εδείκνυον την ευχαρίστησίν των, χωρίς να ήναι ανάγκη παρακινήσεων και πολλών παρακλήσεων δια να ευρεθούν 9 να υπογράψωσι το χαρτίον του.

                Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ Φύλλον 28, 11 Αυγούστου 1890

Ο Ελευθέριος Μελισαράτος, τον οποίον αναφέραμεν ως διεπράξαντα το στυγερόν εν Εληώ κακούργημα, δεν είναι ο υιός του Ιερέως Σπυρίδωνος Μελισαράτου. Ούτος διαμένει προ πολλού εις το εξωτερικόν, ένθα ζη και εργάζεται τιμίως απολαύων της γενικής υπολήψεως των γνωριζόντων αυτόν. Ο φονεύς είναι υιός του  Γεωργίου Μελισαράτου υπηρετήσας ως στρατιώτης και χωροφύλαξ.
-Τα περί υποδοχής των συμπολιτευομένων γραφόμενα απέχουσι πολύ της αλήθειας. Ούτε εν Ερρύσω, ούτε αλλαχού επικρατεί δι' αυτούς ευνοϊκόν φρόνημα και η εκλογή θέλει το δείξει.
- Εις τας σταφίδας έγειναν μικραί εργασίαι περί τας δρ. 156. Οι κάτοχοι ενθαρρυνθέντες εκ των μικρών τούτων αγορών προβάλλουσι μεγαλυτέρας αξιώσεις, οι δε αγορασταί βαίνουσι πάντοτε προφυλακτικοί μέχρις ότου κανονισθή του είδους η θέσις εκ των ζητήσεων της Γαλλίας.
- Εν Κερκύρα εσχηματίσθη κραταιότατος αντιπολιτευόμενος συνδυασμός υπό την αρχηγίαν του κ. Καποδιστρίου. Εις αυτόν λαμβάνουσι μέρος και οι τέως αντιπολιτευόμενοι βουλευταί κ.κ. Βασιλάκης, Κωνσταντάς και Τσαρλαμπάς.
- Μετετέθη επίσης δευτέραν φοράν ο ιατρός κ. Πιέρης, διότι δεν συγκατένευσε να εξαιρεθή στρατιώτης χαίρων πλήρη υγείαν. Τούτον διαδέχεται ο ιατρός κ. Μαργαρίτης. Δι' όλα ταύτα συγχαίρομεν τον κ. Τσαμαδόν όστις ήρχισε λαμπρά την ανακαίνισιν του στρατού. Ακόμη ολίγον και θα τον καταστήση πρότυπον, όπως το Βασίλειον, του οποίου τυγχάνει υπουργός.
-Μετετέθη πάλιν ο λοχαγός κ. Σκυλοδήμος, διότι δεν έστεργε να παύση τας ατομικάς του σχέσεις μετά φίλου του αντιπολιτευομένου. Τούτον αντεκατέστησεν ο λοχαγός κ. Παλαιολόγος.
- Κατέπλευσεν εις τον λιμένα ο υπό τον ναύαρχον Χόσκινς Αγγλικός στόλος συγκείμενος εκ τεσσάρων μεγάλων θωρηκτών. Η σημαία του ναυάρχου υψούται επί της Βικτωρίας ήτις είναι πλοίον ισχυρότατον.
- Μετά βραχείαν νόσον απεβίωσεν εν Ληξουρίω ο Βάσος Κλαδάς. Οι γνωρίσαντες αυτόν εθρήνησαν τον πρόωρο θάνατόν του, διότι εκοσμείτο από προσόντα, τα οποία καθίστων αυτόν αγαπητόν εις τους πολλούς φίλους του.
- Επίσης απέθανεν εν Ληξουρίω εκ συγκοπής ο Σπυρίδων Μαρκέτος Δήμος μόλις συμπληρώσας το 28 έτος της ηλικίας του. Τον καλόν νέον έκλαυσαν οι αδελφοί του και οι γονείς απαρηγόρητα. Προς πάντας τούτους εκφράζομεν την λύπην μας δια την στέρησιν αγαπητής υπάρξεως.
- Απεβίωσεν ο Χαράλαμπος Σκιντζόπουλος εις ακμαίαν ηλικίαν προσβληθείς υπό τυφοειδούς πυρετού. Τον καλόν νέον εθρήνησαν μετά των συγγενών του πάντες οι φίλοι του και η κοινωνία όλη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
-       Εις το Βιβλιοπωλείον του Παναγή Νικολάτου κείμενον εν τη θέσει Ξυλοπάζαρο άντικρυ του παντοπωλείου Σεβαστιανού Μακρή πωλούνται άπαντα τα βιβλία τα αναγκαιούντα δια τους μαθητές των Γυμνασίων των Ελληνικών σχολείων και των Δημοτκών αρρένωνται τε και θηλέων. Πωλούνται προσέτι διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία και εκλεκτά μυθιστορήματα.
   Οι έχοντες ανάγκην των ανωτέρων βιβλίων ας προσέλθωσιν δι' αγοράν   αυτών εις το Βιβλιοπωλείον μας και θέλει χo ρηγηθή αυτοίς πάσα εφικτή ευκολία.
                                                             
Ο Βιβλιοπώλης
Π.Δ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ

-       Αι δεσποινίδες αδελφαί d' Imelic εποιήσαντο έναρξιν εν τη ιδία αυτών κατοικία των μαθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσης. Αι επιθυμούσαι να λάβωσι μέρος εις τα μαθήματα ταύτα ας προσέλθωσι προς εγγραφήν. Η εγγραφή γίνεται καθ' εκάστην από της 5ης μέχρις της 7ης ώρας μ.μ.
   Τα δίδακτρα πληρόνονται ως εξής.
   Δια δύο μαθήματα την εβδομάδα φρ. 6 κατά μήνα
   Δια τρία          >>                    >>        9         >>

                                                   Εν Αργοστολίω τη 14 Σεπτεμβρίου 1890
                                                   Ο εκδότης ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ

                   Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ, Φύλλον 32, 15 Σεπτεμβρίου 1890


                      Δια την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου