Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΘΙΑΚΟΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΑ: ΠΕΡΑΤΩΣΙΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩΓΗΣ ΙΘΑΚΗΣΚύριε Συντάκτα
Την παρελθούσα Κυριακήν ήλθον εδώ οι υποψήφιοι της συμπολιτεύσεως συνοδευόμενοι παρά του δημάρχου. Την άφιξιν πληροφορηθέντες οι κάτοικοι έγραψαν και ετοιχοκόλλησαν εις το μέρος της αγοράς τα εξής.
"Οι κάτοικοι του χωρίου απαιτούσι παρ' υμών προ των εκλογών την περάτωσιν του δρόμου, τον οποίον προς εξαπάτησιν ήρχισαν να κάμνουν και τώρα εγκατέλειψαν". Ο κ. Μεταξάς παρατηρήσας την φοβεράν επιγραφήν είπεν. Εαν μας ψηφίσετε και τους επτά θα γείνη ο δρόμος, αλλέως όχι.
Την απάντησιν του κ. Μεταξά οι κάτοικοι εθεώρησαν αστεία και εγέλασαν με τον άνθρωπο, που νομίζει οτι με αυτά ημπορεί να ψαρεύη ψήφους.
Ο δήμαρχος ήθελε να τους ετοιμάση υποδοχήν και δια τούτο παρήγγειλεν εις τους επιτρόπους της εκκλησίας να ρίψουν δύο πυροβολισμούς, διότι με αυτόν τον τρόπον θα ωφελήσουν και την εκκλησίαν. Εννοείται οτι οι συμπολιτευόμενοι θα έδιδαν δηλαδή κάτι, πλην όλα αυτά τα τεχνάσματα δεν περνούν εις την Ανωγήν, της οποίας οι αισθηματίαι κάτοικοι, ως γνωρίζετε, ψηφίζουν πάντοτε εκείνους που αγαπούν και όχι εκείνους που υπόσχονται ψευτοδρόμους.
  
Εν Ανωγή Ιθάκης 10 Σεπτεμβρίου 1890.                                                   
Χ. Τ.

ΑΞΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
Είναι δυνατόν να φαντασθή τις οτι ένας χοίρος εις τα μέρη μας ημπορεί να στοιχίση 487 δραχμάς; Και όμως ακούσατε τι συνέβη. Ηξεύρετε πόσον εις τον δήμον Σαμαίων βράζουν τα κομματικά πήθη. Λοιπόν μετά την εκλογήν του 1883 κατά την οποίαν αναδείχθη δήμαρχος ο κ. Θεοδοσάτος, ο πατήρ του φαίνεται οτι επήρε μέρος από  εν οικόπεδο εις Αιγιαλόν Σάμης, το οποίον ανήκεν εις τον κ. Στέλιον Ρασιάν. Ο κάτοχος έκαμε τα παράπονά του προς τον δήμαρχον, αλλά ματαίως. Τότε ο Ρασιάς κατέφυγε εις προσωρινά μέτρα και έκτοτε αρχίζει η φαγομάρα.
Ο κ. Ρασιάς επρότεινε συμβιβασμόν, αλλ' ο δήμαρχος δεν ήθελε διόλου ν' ακούση. Δια τούτο δε επηκολούθησε δίκη, η οποία έληξεν υπέρ του Ρασιά, αλλ' άφησεν εις την καρδίαν του δημάρχου χολήν, την οποία εζήτει ευκαιρίαν να χύση, τοιαύτην δ' εύρεν ότε ο Ρασιάς έσφαξεν ένα χοίρον. Από της σφαγής λοιπόν του χοίρου αρχίζει να υπερτιμάται το κρέας του και διατί; Διότι ο δήμαρχος έστειλε και επήρε τον χοίρον από το σπίτι του κ. Ρασιά, όστις, εννοείται, προέβηκε εις αγωγήν δια την αυθαιρεσίαν του δημάρχου.
Μετά πολλάς περιπετείας και βάσανα η δίκη, η οποία ήρχισε δια τον χοίρον από το έτος 1884 έληξε το 1890 εις όφελος του κ. Ρασιά. Δι' αποφάσεως του δικαστηρίου κατεδικάσθη να πληρώση ο δήμος Σαμαίων δρ. 487, τας οποίας έλαβεν ο Ρασιάς από τον εισπράκτορα, κατόπιν συμβολαίου συνταχθέντος παρά του ειρηνοδίκου κ. Παγιατάκη. Και ούτω λοιπόν ο περίφημος και ιστορικός ούτος χοίρος του κ. Ρασιά επληρώθη αντί δρ. 487. Λοιπόν κ.κ. Δήμαρχοι προσέχετε, μη εγγίζετε τους χοίρους, διότι στοιχίζουν πολύ ακριβά, ότε μάλιστα συμπίπτει ν' ανήκωσιν εις ιδιοκτήτας όπως ο κ. Ρασιάς.

ΚΛΟΠΑΙ
Την γενομένην κλοπήν εν τω καταστήματι του κ. Ποταμιάνου ηκολούθησε σχεδόν αμέσως και άλλη εις το παντοπωλείον του Γερ. Βλάχου κείμενον παρά την εκκλησία του αγίου Νικολάου. Κλέπται εισέλθοντες αφήρεσαν πέντε χιλιάδας σταφίδα ασκία τινα με τυρόν και άλλα είδη αξίας περί τας 1200 δραχμάς.
Και άλλοτε αφορμή εδόθη να γράψωμεν περί της δημοσίας ασφαλείας και της ελεεινής καταστάσεως εις την οποίαν περιήλθεν από τινος. Η αιτία δυστυχώς είναι γνωστή. Ο κ. δήμαρχος αντί να μεριμνά περί ταύτης έχει αλλαχού την προσοχήν του, ώστε δεν έχει καιρόν να διαθέτη δια την ασφάλειαν της πόλεως. Αι εκλογικά ενέργειαι παρέχουσιν αρκετήν ασχολίαν και δεν μένει καιρός δι' άλλα. Είπομεν πολλάκις οτι, ενόσω ο δήμαρχοι γίνονται κέντρα πολιτικής, δημοτική διοίκησις δεν δύναται να υπάρξη.
Του νοσήματος τούτου δεν απηλλάγη και ο νυν δήμαρχός μας, όστις μάλιστα τελευταίως πλέει πλησίστιος εις τα εκλογικά πελάγη. Εν τη νέα του διευθύνσει φροντίζει λοιπόν πως να περισυλλέγη κλητήρας ψηφοφόρους και όχι πως να εκπληρώσι το καθήκον των. Εις τοιαύτην κατάστασιν διατελούσης της δημοτικής δοικήσεως, διόλου παράδοξον οτι διενεργούνται κλοπαί και εις αυτά τα κεντρικώτερα μέρη της πόλεως. Οι κλέπται έχουσι, φαίνεται, πληροφορίας ακριβείς και ότε εννοήσουσιν οτι ο κ. αστυνόμος απουσιάζει προβαίνουσιν αταράχως ες το έργο των, διότι είνα βέβαιοι οτι ουδείς θέλει τους ενοχλήσει. Με τοιαύτην, φαίνεται, βεβαιότητα ήνοιξαν και διήρπασαν το κατάστημα του κ. Ποταμιάνου και το παντοπωλείο του κ. Βλάχου.
Η ανώμαλος αύτη θέσις ας προκαλέση την προσοχήν των πολιτών. Αφού η δημοτική αρχή αδυνατεί να επαγρυπνή εις την ασφάλειαν της πόλεως, ας φροντίσωσιν οι ίδιοι περί εξασφαλίσεως της περιουσίας των. Όσοι δεν δύνανται να κάμωσι τους νυχτοφύλακας ας πληρώσωσιν άλλους ίνα υπερασπίζωνται την περιουσία των, η οποία διατρέχει τον κίνδυνον της διαρπαγής. Η δημοτική αρχή κηρύσσει εαυτήν εις ανικανότητα, ώστε οι πολίται ας λάβωσι τα μέτρα των υπέρ της συντηρήσεως της ζωής και της περιουσίας των.

Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ, Αρ. 32, 15 Σεπτεμβρίου 1890


Δια την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου