Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΘΙΑΚΟΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1894- Πολλά παράπονα ηγέρθησαν δια τας εν τω εκλογικώ καταλόγω παραλείψεις. Εν τω δημαρχείω ελήφθησαν 110 περίπου πιστοποιητικά προς εκλογικήν χρήσιν, και όμως πολλοί δεν περιελήφθησαν εν τη αποφάσει του επικυρούντος τας ενστάσεις Πρωτοδικείου. Ερεύνης γενομένης, απεδείχθη, ως λέγεται, οτι αι σχετικαί ενστάσεις δεν υπεβλήθησαν υπό του γραμματέως του ειρηνοδικείου προς επικύρωσιν. Πως συνέβη αυτό; Εξ απλής παραδρομής, ή σκοπίμως, χάριν κομματικών λόγων; Πολλοί πιστεύουσι το δεύτερον. Όπως δήποτε, παρά του κ. εισαγγελέως, ως του μόνου αρμοδίου, το κοινόν περιμένει την διαφώτισιν της σκανδαλώδους ταύτης υποθέσεως. Αλοίμονον, αν η αναγνώρισις του υψίστου των πολιτικών δικαιωμάτων εξαρτάται εκ της θελήσεως ενός ειρηνοδικειακού γραμματέως!
- Και άλλοτε εγράψαμεν και ήδη επαναλαμβάνομεν, οτι η τιμή του εν τη αγορά μας πωλουμένου άρτου δεν είναι ανάλογος προς τας τιμάς των σιτηρών, τα οποία πανταχού είναι λίαν υποτιμημένα. Επειδή δε περί άρτου ο λόγος, σημειούμεν οτι παράπονα πολλά ηκούσαμεν κατά της δευτέρας ιδίως ποιότητος, ην παριστώσιν ως αρκετά κακήν. Πιστεύομεν οτι η Αστυνομία θα φροντίση όπως αρθή η αιτία των παραπόνων τούτων.
- Δια του θανάτου της χήρας του μακαρίτου Θ. Καρούσου περιέρχονται, δυνάμει της διαθήκης του, εις την κατοχήν των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας το παρά την προκυμαίαν οικόπεδόν του και 5000 δραχμών. Έτερον ποσόν δρ. 5000 θα χρησιμεύση εις προικοδότησιν δέκα απόρων κορασίων, και εκ του υπολοίπου της χρηματικής περιουσίας το πλείστον θα περιέλθη εις την κατοχήν της επιτροπής του Εθνικού Στόλου.
- Την εσπέραν της παρελθούσης Τετάρτης ο κώδων του αστυνομικού σταθμού εσήμανε το εκ πυρκαϊάς κίνδυνον, οι δε πολίται αθρόοι συνέρρευσαν ζητούντες να εισέλθωσιν εις το ζακχαροπλαστείον Ιω. Καραντζά προς κατάσβεσιν της αρξαμένης πυρκαϊάς, ως τούτο συμβαίνει πάντοτε όταν ο κώδων καλέση τους πολίτας εις βοήθειαν. Εκ τούτου, παρ' ολίγον να επέλθη  συμπλοκή μεταξύ πολιτών και αστυφυλάκων.
- Δεν είναι δυνατόν να ληφθή πρόνοιά τις περί των οδών της πόλεως; Δεν είναι δυνατόν, αν ουχί άλλο, να κλεισθώσιν αι χαίνουσαι πολλαχού οπαί, αι οποίαι δύνανται ν' αποβώσιν ολέθριαι εις τους διαβάτας; Δεν υπάρχη αρχή τις όπως φροντίση περί του μικρού τούτου πράγματος; Αλοίμονον!
- Συνιστώμεν εις τους αποστέλλοντας ημίν προς δημοσίευσιν διατριβάς ν' αποφεύγωσι την διαστροφήν των γεγονότων, όπως μη φέρωσιν ημάς εις την ανάγκην να δημοσιεύωμεν έπειτα διαψεύσεις. Τι εκέρδησεν π.χ. ο εν Ιθάκη βιβλιοπώλης κ. Χαλικιόπουλος δια της δημοσιεύσεως της διατριβής του, η οποία, ως ακριβώς επληροφορηθήκαμεν, πράγματα αναληθή μόνον περιείχε; Ουδέν. Εξ επιδειχθείσης προς ημάς επιστολής του Κεντρικού Πρακτορείου των Εφημερίδων επείσθημεν, όχι μόνον οτι ουδείς, ως εν τη διατριβή του ισχυρίσθη, τον εδολιεύθη, αλλά και οτι αν απώλεσε την εμπιστοσύνην του Πρακτορείου, εαυτόν μόνον πρέπει να αιτιάται, και ουχίν ν' αποδίδη τούτο αδίκως εις άλλους, οι οποίοι εις ουδέν κατά τούτο έπταισαν.
- Εν τω προηγουμένω φύλλω της "Εγέρσεως" ανακριβώς εδημοσιεύθη, οτι ο εν Ληξουρίου αστυνόμος κ. Αντωνιάδης εχορήγησε τα δύο δέρματα εις τινα άεργον, όπως παράσχη αυτώ εργασίαν. Κατ' ακριβεστέρας πληροφορίας, της αξιεπαίνου ταύτης πράξεως αυτουργός υπήρξεν ο εκεί ενωμοτάρχης της αστυφυλακής κ. Γεώργιος Σμυρνιωτάκης. Ευχαρίστως επανορθούμεν το λάθος, εις το οποίον εξ εσφαλμένης πληροφορίας υπεπέσαμεν.
- Προχθές, ο Αναστάσιος Βουτσινάς εκ του χωρίου Φάρσα, άνθρωπος φιλήσυχος και ιδιοκτήτης καϊκίου του εις την προκυμαίαν φέρων την γιακέτταν του επ' ώμων, ως συνειθίζουσι παρ' ημίν οι εργατικοί άνθρωποι. Δια το έγκλημά του τούτο ερραπίσθη υπό του Αστυνόμου κ. Γιούρου. Αλλά, προς Θεού! δεν είναι δυνατόν να λείψωσι, τα ραπίσματα ταύτα τα οποία δύνανται και να προκαλέσωσι δυσάρεστα; Η χειροδικία τιμωρείται υπό του νόμου, και αν τις των ραπιζομένων κατήγγελλε την έκνομον πράξιν, νομίζομεν οτι το δικαστήριον θα ετιμώρει αυτήν.
- Την Παρασκευήν της παρελθούσης εβδομάδος, ο Νικόλαος Βαλσαμής εκ του χωρίου Κοθριά της Ερίσσου έσυρε τον όνον του εκ του σχοινίου. Αίφνης ο όνος, ορμήσας κατ' αυτού, τον έρριψε χαμαί δήξας αυτόν κατά την αριστεράν χείρα, ήτις προς σωτηρίαν της ζωής του εδέησε ν' αποκοπή κάτωθι του αγκώνος. Δεν εξηκριβώθη δε αν ο όνος έπασχεν εκ λύσσης, ή αν κατελήφθη υπό στιγμιαίας μανίας.
- Εις Βαθύ της Ιθάκης ενωμοτάρχης ετραυμάτισε δεινώς δια της ξιφολόγχης φιλήσυχον νέον, διότι ούτος εισήλθεν εντός του καιϊκίου του χωρίς να υπακούση αμέσως εις την διαταγήν του αρειμανίου αστυνομικού οργάνου.
- Εις χωρίον Πουλάτα Σάμης σύγκρουσις έλαβε χώραν μεταξύ χωροφυλάκων και τινων ποιμένων, ης αποτέλεσμα ο τραυματισμός ενός χωροφύλακος. Λεπτομερείας περί της συμπλοκής αυτής δεν έχομεν, εν γένει όμως ουχί δια καλών χρωμάτων παριστώσιν ημίν την ενέργειαν των αστυνομικών οργάνων εν Σάμη, όπου πολλαί πιέσεις λαμβάνουν χώραν. Αναφέρομεν την εις Πυργί γενομένην ζημίαν εις τον ποιμένα Αρ. Σταματελάτον. Ούτος είναι φυγόδικος, και εις επίμετρον συνελήφθη το ποίμνιόν του ως βόσκον εις απηγορευμένην βοσκήν. Μεταφέρεται το ποίμνιόν του εις δίωρον απόστασιν μέχρις Αιγιαλού και καθ' οδόν σφάζονταί τινα των προβάτων και άλλα επτά αποθνήσκουν. Λαμβάνομεν εκ τούτων αφορμήν να συστήσωμεν εις τους προϊσταμένους των αστυνομιών ίνα αυστηρώς επαγρυπνώσιν επί της ενεργείας των υφισταμένων οργάνων των και τιμωρούσι τας παρεκτροπάς των. Πολλάκις η αμοιβή των συλλήπτρων παρακινεί αυτά εις αδίκους συλλήψεις, - και τοιαύτας ανέφερον ημίν πολλάς γενομένας εις τινα χωρία του Ληξουρίου ως και της Πυλάρου.- Εν τοιαύτη περιπτώσει ναι μεν ο νόμος δίδει το δικαίωμα εις τους ποιμένας να προσφεύγωσιν εις τα δικαστήρια όπως αποδείχθη αν η σύλληψις εγένετο εντός απηγορευμένης βοσκής ή όχι, αλλά ουδείς ποιμήν αποφασίζει ν' αφήση εν τω μεταξύ το ποίμνιόν του εις το κρατητήριον, προτιμών να πληρώση οπωσδήποτε τα σύλληπτρα. Εννοείται όμως οτι το αδίκημα εξεγείρει παρ' αυτοίς αγανάκτησιν, ήτις πολλάκις φέρει εις έγκλημα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
-       Κύριε Συντάκτα της εφημερίδος η "Έγερσις",
Σας παρακαλώ θερμώς να δημοσιεύσητε τας κάτωθι ολίγας λέξεις.
Πληροφορούμενοι οτι ο γνωστός ηγούμενος της Μονής των Σισσίων Ιγνάτιος Κακούρης εμίσθωσεν άνευ της γνώσεως και αδείας ουδεμίας αρχής τα εν Ηρακλείω και Σκάλα προσοδοφόρα κτήματα της Μονής, εφιστώμεν σπουδαίως την προσοχήν των αρμοδίων και ιδίως της νομαρχίας εις ην κυρίως ανήκουσι τα περί διαχειρίσεως των μοναστηριακών περιουσιών.
Εσμέν βέβαιοι οτι αν ενεργηθή νόμιμος και τυπικός πλειστηριασμός το ήδη προσενεχθέν μίσθωμα θέλει αυξηθή κατά ποσόν σπουδαίον.
Επιφυλασσόμενοι να επανέλθωμεν επί της διαχειρίσεως του ηγουμένου Κακούρη, συνιστώμεν την πλήρη εφαρμογήν του νόμου παρά των αρμοδίων.
Εν Αργοστολίω, τη 8η Φεβρουαρίου 1894.
                                                   Θεμιστοκλής Ι. Ανδρεάτος

Σ.Ε. Φίλος μας προ ημερών μας έκαμε νύξιν περί τινος μοναστηριακού σκανδάλου, ειπών ημίν οτι θα εξετάση περί των λεπτομερειών και θα καταφύγη εις την "Έγερσιν". Ίσως περί του ανωτέρω πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει είναι καλόν να έλθωσιν εις φως τα συμβάντα προς γνώσιν του κοινού.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ενοικιάζεται η εν Οδώ Λιθοστρώτου ανώγαιος οικία του κυρίου Γ. Πάγκαλη καθώς και οιναποθήκη. Πληροφορίαι παρά τω ιδιοκτήτη.

Εφημερίδα «ΕΓΕΡΣΙΣ», Φύλλον 38, 12 Φεβρουαρίου 1894

Δια την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου