Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΑΙΝΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟΝ

Το Σύμβολον ή κόσμημα, μετά του οποίου παρασκευαζόμεθα ανέκαθεν να δημοσιεύσωμεν τον Αίνον, θέλει τεθή επί κεφαλής του προσεχούς Τεύχους. Αυτό παριστάνει την εικόνα ή την εν απόπτω μικρογραφίαν του όρους Αίνου. Σχεδιασθέν λίαν επιτυχώς υπό του καλλιτέχνου κ. Γεωργίου Γ. Αυλίχου, ασχολουμένου μετ' ευστοχίας και εις ανώτερα καλλιτεχνικά έργα, απεστέλλετο εις Αθήνας όπως ξυλογραφηθή, πλην απολεσθέν εις το Ταχυδρομείον και ανασχεδιασθέν, διεβιβάσθη τέλος ευτυχώς και εις την Πρωτεύουσαν, όθεν μετά ένα περίπου μήνα μας επεστράφη παρά πάσαν προσδοκίαν ανεκτέλεστον, επί τω λόγω οτι οι εκεί τεχνίται εδυσκολεύοντο να εκτελέσωσιν αυτό πιστώς και ακριβώς. Τότε ηναγκάσθημεν, επείγοντος του χρόνου, να εκδώσωμεν τον Αίνον και άνευ του Συμβόλου. Ο κ. όμως Αύλιχος, όστις μας είχε προσφέρει πολύ φιλοφρόνως την εύστοχον γραφίδα του, ανεδέξατο επίσης, κατ' αίτησίν μας, και την φροντίδα ν' αποστείλη το σχέδιον εις ιδιαιτέρους εν Ευρώπη φίλους του, και να συστήση την όσον ένεστι ταχυτέραν αυτού εκτέλεσιν. Ως και τωόντι επεξεργασθέν εκεί μετά πολλής της λεπτότητος και ακριβείας, μας επεστράφη, μετά τινας ετέρας βραδύτητας, ότε ήτον ήδη προκεχωρημένη η τύπωσις του Τεύχους τούτου, επομένως θέλομεν επιθέσει αυτό εις το Ε', ότε θέλομεν προοιμιάσει επικαλούμενοι και προγενεστέρων ψυχών την πνευματικήν αρωγήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου