Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΘΙΑΚΟΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΑ: ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΕΠΙΒΟΗΤΟΣ ΖΕΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΘΑΚΗΣ- Συνελήφθη ο επιβόητος Γεώργ. Ζέτης όστις προ μηνών επτά είχε δραπετεύσει εκ των φυλακών Ιθάκης. Ενώ διέμενεν ελεύθερος διέπραξε διάφορα αδικήματα. Αλλ' αποπειραθείς τελευταίως να βιάση την Βαρβάραν κόρην του Ιερέως Νικολάου Γαλάτη, εξήγειρε πλειότερον την κοινήν αγανάκτησιν και υπεχρέωσε τας αρχάς να ενεργήσωσι δραστηριότερων. Προς καταδίωξιν του απεστάλη ο αντιμοίραρχος Πανταζόπουλος όστις, κανονίσας την ενέργειαν των υπ' αυτόν ανδρών, αφήκε τον υπενωμοτάρχην κ. Στελιαράκην δια τα περαιτέρω. Πράγματι ο υπαξιωματικός ούτος δραστηρίως ενηργήσας κατόρθωσε, μετά πολλάς προσπαθείας και τεχνάσματα, ν' απομονώση τον Ζέτην επί μιας ράχεως κειμένης πλησίον του χωρίου Ανωγής, όπου και τον συνέλαβον. Αλλ' ενώ μετεφέρετο ο συλληφθείς κατώρθωσε πάλιν να δραπετεύση πλησίον της μονής των Καθαρών, και οι χωροφύλακες υπεχρεώθησαν εκ νέου να τον καταδιώξωσι. Συλλαβόντες αυτόν μετ' ολίγον τον ωδήγησαν εις Βαθύ, οπόθεν τον μετέφερον εις τας ενταύθα φυλακάς.
Εκ του γεγονότος τούτου της συλλήψεως του διαβόητου Ζέτη, όστις επί αρκετόν καιρόν εμάστισε τους κατοίκους της Ιθάκης, λαμβάνομεν αφορμήν δια τας εξής παρατηρήσεις. Ο Ζέτης προ μηνών επτά εδραπέτευσε της φυλακής. Αλλ' ουδεμία, ως πληροφορούμεθα, ενηργήθη ανάκρισις, ενώ βέβαιον είναι οτι εχορηγήθη προς αυτόν συνδρομή δια να εξέλθη του δεσμωτηρίου. Ο φρούραρχος, ο επιστάτης των φυλακών και οι δεσμοφύλακες παρείχον προς τον Ζέτην, καθ' ά λέγεται, εξαιρετικάς ευκολίας, λοιπόν ο κ. επιστάτης ή οι φύλακες δεν έπρεπε ν' ανακριθώσιν ή να καταδιωχθώσι δια την απόδρασιν; Των πράξεων τούτων δεν έλαβε τάχα γνώσιν ο κ. εισαγγελεύς; ή διότι η Ιθάκη δεν είναι πολύ πλησίον του κύκλου της δικαστικής αρχής νομίζει οτι δεν πρέπει να καταδιώκονται οι οπωςδήποτε πταίσαντες, αν αποδειχθή ότι έπταισαν, είτε φρούραρχοι είτε επιστάται είναι ούτοι; Πολύ ηθέλομεν ευχαριστηθή εάν ήτο δυνατόν να δοθή λύσις τις εις την απορίαν μας ταύτην.

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Οι πλείστοι δρόμοι της νήσου ευρίσκονται εις κακήν κατάστασιν. Και αιτία δεν είναι διότι δεν επισκευάζονται και δεν εξοδεύει χρήματα το δημόσιον. Όχι. Το δημόσιον εξοδεύει. Αλλά το δημόσιον είναι ρωμέϊκο, καθώς εσυνειθίσαμεν να λέγωμεν όλοι μας σχεδόν καθημέραν. Το θεωρούμεν με άλλους λόγους ξένον, και όποιος εμπορεί ας αρπάζη. Αυτό συμβαίνει και με τους δρόμους. Τους κατασκευάζομεν και τους επισκευάζομεν ρωμέϊκα. Και δεν ειξεύρομεν τι συμβαινει. Οι μηχανικοί μας είναι ανίκανοι; ή είναι πολύ ευσπλαχνικοί και συμπονούν τους κυρίους εργολάβους; Το βέβαιον όμως είναι οτι ενώ εξοδεύομεν δια δρόμους και εξοδεύομεν όχι χρήματα ξένα, οι δρόμοι μας είναι πάντοτε εις κακήν κατάστασιν. Ούτε η κατάλληλος εποχή εκλέγεται δια την επισκευήν, ούτε εις την εργασίαν και εις το υλικόν δίδεται καμμία προσοχή. Έχομεν τώρα υπ' όψιν τους δρόμους της Λακύθρας και της Λάσης. Ήρχισαν να ρίπτουν υλικόν δια την επισκευήν των, πότε; τώρα! μα καλοκαίρι δεν είναι εποχή δια τοιαύτας εργασίας και όλος ο κόσμος γνωρίζει οτι κατάλληλος εποχή είναι τον Μάρτιον και τον Σεπτέμβριον, ότε πίπτει και ολίγη βροχή, η οποία θα ενσωματωθείν εις το υλικόν. Είναι χώμα και πέτραι. Το χώμα θα το πάρη ο άνεμος και θα έμβη κατά μέγα μέρος εις τους πνεύμονας και τους οφθαλμούς των διαβατών. Αν μείνη δε τίποτε, θα το παρασύρουν μεθαύριον αι βροχαί του φθινοπώρου, και θα έχωμεν μόνον τας πέτρας. Τοιουτοτρόπως θα εξοδεύσωμεν, θα υποφέρωμεν, και εις το τέλος οι δρόμοι θα μείνουν εις την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκοντο προτού επισκευασθούν, και θα μείνωμεν με κέρδος το έξοδον. Αυτό γίνεται σχεδόν τακτικά, αλλά φρονούμεν οτι είναι καιρός πλέον να εξεγερθή η κοινωνία και να ζητή λόγον, διότι αυτή πληρώνει και αυτή υποφέρει. Εκ νέου καθιστώμεν προσεκτικούς τους αρμοδίους εις την τοιαύτην κατάστασιν, διότι το πράγμα καταντά πλέον ανυπόφορον. Θα επανέλθωμεν δε εις το αντικείμενον τούτο εν εκτάσει.

Εφημερίδα «ΕΓΕΡΣΙΣ», Φύλλον 2, 5 Ιουνίου.1893

Δια την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου