Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΘΙΑΚΟΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1895- Την 4ην τρέχοντος, περί ώραν 3 μ.μ. σκηνή αγρία έλαβε χώραν έξωθεν του ενταύθα Γυμνασίου κατά την στιγμήν της διακοπής των μαθημάτων. Δια παρεκτροπής τινας των μαθητών, ο αστυφύλαξ Α. Κουλουμπής συμπεριφέρθη προς αυτούς δια τρόπου αποτόμου και υβριστικού. Εις δε την επί τούτου παρατήρησιν ενός των μαθητών, του Π. Γασπαράτου, ο αστυφύλαξ εζήτησε να τον απαγάγη εις το κρατητήριον. Ο μαθητής ηρνήθη, και εκ τούτου προήλθε συμπλοκή, καθ' ην δια γρονθοκοπημάτων και λακτισμάτων ετραυματίσθη εις διάφορα μέρη του σώματος ο μαθητής Γασπαράτος. Ο αστυφύλαξ έσυρε το περίστροφον. Ελθόντος δε εις επικουρίαν του και του χωροφύλακος Γ. Θεοδωράτου, ο μαθητής ήρπασεν αυτού την ξιφολόγχην ίνα αμυνθή, και τότε δύο περίστροφα ηπείλησαν την ζωήν του μαθητού και των παρισταμένων. Επί τέλους η σκηνή έληξε, τη παρεμβάσει του κ. Γυμνασιάρχου και άλλων παρατυχόντων, απαλλαγέντος του μαθητού εις κακήν κατάστασιν.
Τι πράγματα είναι αυτά; Και αν παρεξετράπησαν ακόμη οι μαθηταί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος νουθεσίας ή και τιμωρίας από τα πιστολομάχαιρα; Δεν γίνεται διδαχή συμπεριφοράς εις τα όργανα αυτά της αστυνομίας προς μικράν κατεύνασιν των αρειμανίων διαθέσεών των;

- Τι κάμνει η των Κυριών υπέρ των φυλακισμένων Επιτροπή; Ηκούσαμεν οτι είχε συνάξει χρηματικόν τι ποσόν. Δεν κρίνει εύλογον να διατεθή έστω και τούτο επί του παρόντος; Προ ολίγων ημερών γυνή εξ Ιθάκης, κατάδικος, επί πλημμελήματι, εις τετράμηνον φυλάκισιν, εγέννησεν εν τω δεσμωτηρίω. Ελεήμων μαία εβοήθησε την ατυχή μητέρα, εις την οποίαν δια κλίνην και στρωμνήν, μη υπαρχουσών τοιούτων εν τω Καταστήματι, εχρησίμευσε το έδαφος!
Εκτός της οικτράς εν γένει καταστάσεως των εν ταις φυλακαίς, υπάρχουσιν εν αυταίς και κρατούμενοι δια μηδαμινά τινα χρέη. Εις τοιαύτας περιστάσεις ηδύναντο να χρησιμεύσωσι, νομίζομεν, αι μέχρι τούδε συνδρομαί των Κυριών.

- Η αποτελούσα την διεύθυνσιν της ενταύθα Φιλαρμονικής Σχολής Επιτροπή απηύθυνεν έκκλησιν προς τους εκτός της νήσου Κεφαλλήνας, αιτουμένη την συνδρομήν αυτών προς επίτευξιν του σκοπού της αναδιοργανώσεως της Σχολής επί νέων βάσεων.
Μέχρι της συντάξεως του Καταστατικού, η Επιτροπή ποιεί γνωστόν οτι σκοπός της Φιλαρμονικής Σχολής έσεται η δωρεάν διδασκαλία και διάδοσις της μουσικής τέχνης μεθ' όλης αυτής της εφαρμογής. Ούτως η Σχολή θα περιλαμβάνη κατ' αρχάς την διδασκαλίαν των εμπνευστών και εγχόρδων οργάνων, επίσης και του κλειδοκυμβάλου. Κατόπιν όμως, των πόρων επιτρεπόντων, θέλει περιληφθή και η διδασκαλία της φωνητικής μουσικής.
Ο Δήμος Κρανίων, όστις μέχρι τούδε συνετήρει την Φιλαρμονικήν, προσδιώρισεν ετησίαν υπέρ αυτής συνδρομήν δρ. 6000.

- Έπειτα από τόσα έξοδα δια την τοποθέτησιν του ωρολογίου Μεταξά επί του κτιρίου των Δικαστηρίων και αφού ετελείωσεν ο προς τούτο οικίσκος, τι προκύπτει; Ότι η επί του εξωτερικού τοίχου οπή δεν είναι αρκούντως ευρεία δια τον δίσκον του ωρολογίου και ότι η κατασκευασθείσα δια τους κώδωνας σκεπή είνια χαμηλή!
Καταντά απελπιστικόν το πράγμα με αυτάς τας εργασίας. Επί της περί ής ο λόγος συνετάχθη εις αρχικός προϋπολογισμός. Δεν ήρκεσε, διότι τα πάντα μετεβλήθησαν εν τη εφαρμογή. Εγένετο και έτερος. Δεν ήρκεσε και ούτος. Λόγος δ' εγίνετο περί τρίτου, οπόταν αίφνης αι ανωτέρω ελλείψεις καθιστώσιν αυτόν απαραίτητον. Νέα λοιπόν έξοδα! Τι διαβολο - μηχανικά έργα είναι αυτά;

- Εν τω προχθεσινώ "Λαώ", εδημοσιεύθη εγκύκλιος του κ. Νομάρχου προς τους δημάρχους και αστυνόμους του Νομού, δι ής ανακοινούται αυτοίς η εντολή την οποίαν έχει παρά της κυβερνήσεως όπως προστατεύση την ελευθέραν ενάσκησιν του εκλογικού των πολιτών δικαιώματος, ιδίως δ' εφιστά την προσοχήν των επί του εγκλήματος της δωροδοκίας, συνιστών εις αυτούς την αμείλικτον αυτού καταδίωξιν.

- Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν του ενταύθα πλημμελειοδικείου εδικάσθη η κατά της αστυνομίας Θηναίας κατηγορία επί τοις γνωστοίς βανδαλισμοίς, οίτινες πέρυσι συνέβησαν εκεί, και περί των οποίων επανειλημμένως η "Έγερσις" έκαμε λόγον. Καίτοι ο κ. εισαγγελεύς εφάνη παραδόξως επιεικέστατος, - όπερ, ειρήσθω εν παρόδω, δεν προϋξένησε καλήν εντύπωσιν εις το ακροατήριον, -ζητήσας να χαρακτηρισθή η πράξις ως φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εις βαθμόν μάλιστα πταίσματος, το δικαστήριον, μη συμμερισθέν την γνώμην ταύτην, κατεδίκασε τους κατηγορουμένους, ανθυπολοχαγόν Καλογιάννην, ενωμοτάρχην Ανδρέου και υπενωμοτάρχην Κιτρινιαρόπουλον, εις τετράμηνον φυλάκισιν, παραδεχθέν ούτω οτι τοιαύται αποτρόπαιοι πράξεις, υπό οργάνων μάλιστα της αρχής διαπραττόμεναι, δεν είναι απλά πταίσματα.

- Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Εισαγγελεύς κ. Γαλιάτσας, αφιχθείς ενταύθα προ τριών ημερών εις αντικατάστασιν του μετατεθέντος κ. Λυκουρέζου.

- Κατά την παρελθούσαν Δευτέραν, την 3 και ημίσειαν, περιπολών ο ενωμοτάρχης, κ. Πηνειός Αλκιβιάδης κατά την θέσιν Άγιος Νικόλαος, είδε διερχομένους δύο αγνώστους, ους προσεκάλεσε να σταθώσιν. Ούτοι μη υπακούσαντες άφησαν κατά γης χαβάνιον μετά δύο μαχαιρών και ετράπησαν εις φυγήν.

- Την παρελθούσαν Τρίτην, εις χωρίον Σκάλαν του δήμου Πρόννων, επνίγη η νεαρά γυνή Χρηστίνη σύζυγος Δ. Μιχαλιτσιάνου. Πεσούσα εντός φρέατος πλήρους ύδατος εξήχθη νεκρά μετά τινα λεπτά. Ως πληροφορεί η εκεί αστυνομία, η πνιγείσα ουδέν σημείον βίας έφερον, εξ ού εικάζεται οτι ηυτοκτόνησεν.

Απόσπασμα της  υπ' αριθ. 160 του 1895 αποφάσεως των εν Κεφαλληνία Πρωτοδικών.
                                                   Δια ταύτα

Επικυροί τον κατά την συνέλευσιν των πιστωτών της 7 Δεκεμβρίου 1894 γενόμενον συμβιβασμόν συμφώνως προς την από 17 Σεπτεμβρίου ιδίου έτους αίτησιν του οφειλέτου Ζησίμου Βαγγελάτου, ήτοι της πληρωμής 35 τοις εκατόν επί του κεφαλαίου και τόκου εις τρεις ίσας ετησίας δόσεις και κατά τα τέλη εκάστου έτους από του καταρτισμού του συμβιβασμού άλλως μέρισμα 80 τοις % αμέσως μετά την κατάρτισιν του συμβιβασμού, δι' ομολόγων των οφειλετών του.
Εκρίθη και απεφασίσθη εν Αργοστολίω, τη 24 Φεβρουαρίου 1895, εδημοσιεύθη δ' αυτόθι τη 25 ιδίου μηνός και έτους.

                                       Έπονται αι υπογραφαί
                                       Ότι ακριβές απόσπασμα
                              Αργοστόλιον. τη 4 Μαρτίου 1895
                                                                                       Ο υπογραμματεύς
                                                                                           Ν. Λοβέρδος


Ο εν Ληξουρίω ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΕΤΕΝΕΣ
Γνωστοποιεί εις το κοινόν Αργοστολίου και Ληξουρίου οτι ήνοιξε κατ' αυτάς, παρά τη παραλία οδώ, εν τη οικία Ζησ. Παρτίδου, καπνοπωλείον πολυτελές και πλουσίως εφωδιασμένον με καπνά Βώλου και Κερκύρας, διαφόρων ποιοτήτων. Πωλεί πακέτα Βώλου από λ. 30 έως 50, Κερκύρας δε από λ. 35 έως 50, ως και σιγαρέτα, άπαντα αρίστης ποιότητος. Δέχεται και παραγγελίας χονδρικώς εις τιμάς συγκαταβατικάς.

Εφημερίδα «ΕΓΕΡΣΙΣ», Φύλλον 94, 11 Μαρτίου 1895

Δια την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου