Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΘΙΑΚΟΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΑ: ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ ΤΟ 1890- Άγνωστοι εν τω χωρίω Βαλεριάνων του δήμου Εληού, έχοντες, φαίνεται, αφορμάς κατά των Αδελφών Χάλδα, την νύκτα της Μ. Παρασκευής κατέρριψαν εκ βάθρων το μνημείον του αδελφού των Γερασίμου. Μη αρκεσθέντες δε εις την ανατροπήν συνέτριψαν την μαρμαρίνην πλάκα της επιγραφής, έθραυσαν τας σιδηράς κιγκλίδας και διεσκόρπισαν τα τεμάχια.

- Εν Σάμη την προπαρελθούσαν εβδομάδα οι αδελφοί Κεκάτοι και αδελφοί Πεφάνη Τσαγκάρη αφήρεσαν 10 πρόβατα εκ του ποιμνίου του Π. Μαράτου, όπερ έβοσκεν η μικρά θυγάτηρ του. Επί τη παρατηρήσει του δια την πράξιν, οι άνω ρηθέντες την επιούσαν δια μαχαιρών, πιστολίων και λίθων επετέθησαν κατ' αυτού, αλλ' εσώθη δια της παρεμβάσεως των χωροφυλάκων.

- Προ τινων ημερών εν Κοθρέα της Ερύσσου οι Γεώργιος και Σάμιος Χαλικιάς διαρρήξαντες την θύραν της οικίας του Κωνσταντίνου Θωμά επετέθησαν κατ' αυτού και της συζύγου του δια ξύλων και εμωλώπισαν αυτούς. Εν τω αυτώ χωρίω ο Γεράσιμος Βαλσαμής Κυρίτσης εισήλθε βιαίως εις την οικίαν του φιλησύχου και εντίμου πολίτου Κωνσταντίνου Β. Καβαδία, τον οποίον εξύβρισε και εκτύπησε δια γρόνθων, διότι τον είχεν ενάξη δια Δρ. 80, τας οποίας του εχρεώστει.

- Την 3 τρέχοντος Απριλίου εις χωρίον Βαλσαμάτα μετ' απλήν φιλονεικίαν, λαβούσαν χώραν μεταξύ του Αριστείδου Ατζουλάτου και Μ. Φωτεινάτου, ο πρώτος εξεκένωσε κατά του δευτέρου το πλήρες σφαιρών πιστόλιον του εκ μικρά αποστάσεως. Ευτυχώς τον ετραυμάτισε μόνον κατά τον πόδα ακινδύνως.

- Ο εν Δειληνάτοις σταθμάρχης λοχίας, συνενοούμενος μετά των φυγοδίκων και των ποιμένων, αφίνει τους μεν πρώτους ακαταδίωκτους, τους δε δευτέρους ελευθέρους να βόσκωσιν τα ποίμνιά των εις απηγορευμένας γαίας, ζημιούντες ούτω τους ιδιοκτήτας. Ένεκα της στάσεως ταύτης του σταθμάρχου συμβαίνουσι πολλαί συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών.

- Τα τέλη Μαρτίου λήξαντος εν τω χωρίω Κοριανά της Λειβαθούς ο Μ. Φραγκόπουλος προμελετημένως έπληξε δια μαχαίρας κατά την αριστεράν χείρα τον Σπυρίδωνα Α. Λικιαρδόπουλον.

- Προχθές την εσπέραν εν Ιθάκη ο Αριστείδης Γιαννούτσος επετέθη κατά του Σπυρίδωνος Δεσαλέρμου, τον οποίον, ρίψας κατά γης, κατεπάτησεν επί του στήθους πολλήν ώραν. Ο Δεσαλέρμος μετά κόπου εδυνήθη να μεταβή εις την οικίαν του, όπου εξέπνευσε. Φοβερόν και πρωτοφανές έγκλημα δια την Ιθάκην, ένθα μέχρι τούδε οι άνθρωποι έζων εν ειρήνη, χωρίς να εκτρέπωνται εις αποτρόπαια εγκλήματα.
                                                                                               
Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ, Αρ. 11, 13.4.1890


Για την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ
Φωτογραφία του Αργοστολίου το 1862 του Francis Bedford

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου